Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής» Εκτιμώμενης αξίας 5.736.262,21 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%) Με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (αρ.50, ν.4412/2016).

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΕΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ