ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλει  προσφορά για την επιλογή αναδόχου   για την «Κατασκευή και Προμήθεια Παλετών Γενικής Χρήσεως», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η κατασκευή και προμήθεια παλετών γενικής χρήσεως   όπως  ακριβώς περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:

Α.        180 τεμαχίων Παλετών Γενικής Χρήσεως 1000Χ1200, σύμφωνα τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

     Υλικό : Ξυλεία Ελάτης

     Σχέδιο : Ζ01-000

Β.      60 τεμαχίων Παλετών Γενικής Χρήσεως 1000Χ1000, σύμφωνα τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

     Σχέδιο : 0000-9020/Α

Οι ανωτέρω παλέτες θα υποστούν επεξεργασία για απεντόμωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης  θα ανέλθει έως του ποσού των 10.788,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 8.700,00   ΦΠΑ : 2.088,00).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κατάθεση – Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στο Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, στην οδό Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, 1ος όροφος ή (λόγω της παρούσας καταστάσεως) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : alimperopoulou@eas.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16/04/2020 και ώρα 11:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς.