ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Σ Α.Β.Ε.Ε

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο την μελέτη και σχεδιασμό εκθεσιακού χώρου («περιπτέρου») για την έκθεση DEFEA του έτους 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.