ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Ε.Υ) ΤΗΣ ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» για την κάλυψη αναγκών του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού (Σ.Ε.Υ) της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο άνευ Φ.Π.Α., βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στο επισυναπτόμενο αρχείο.