ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ (Σ.Ε.Λ) ΤΗΣ ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» για την κάλυψη αναγκών του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαυρίου (Σ.Ε.Λ) της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο άνευ Φ.Π.Α.), βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στο επισυναπτόμενο αρχείο.