ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Ε.Υ) ΤΗΣ ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο την «Προμήθεια Αναπτυγμάτων Χαρτοκιβωτίων» για την κάλυψη αναγκών του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού (Σ.Ε.Υ) της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τα σχέδια κατασκευής τους, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επιπλέον, εδώ βρίσκονται τα Τεχνικά χαρακτηριστικά/Απαιτήσεις:
Αρχείο 1
Αρχείο 2