Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Αξιότιμοι κύριοι,

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, ενδιαφέρεται για την σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Πυρόσβεσης στο Συγκρότημα Εργοστασίου Ελευσίνας(τ.Σ.Ε.Ε.).

Η ανάθεση των υπηρεσιών πυρόσβεσης αφορά σε περιπολίες στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ για πέντε  (5) μήνες σε 24ωρη καθημερινή βάση, ώστε να γίνεται έλεγχος για εκδήλωση φωτιάς και να λαμβάνει χώρα άμεση πυρόσβεση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με 1 Μηχανοκίνητο τετράτροχο όχημα πυρόσβεσης με μονομελές πλήρωμα, το οποίο θα φέρει αντλητικό αυτόνομο σταθμό για συνδρομή σε πυρόσβεση και άντληση υδάτων.

Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 107, 109 και 109Α, καθότι η εν λόγω υπηρεσία ανήκει στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

Οι προς επιτήρηση εγκαταστάσεις είναι οι εξής:

Συγκρότημα Εργοστασίου Ελευσίνας (τ.ΣΕΕ), στο 26ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στην Ελευσίνα Αττικής:

1 Μηχανοκίνητο τετράτροχο όχημα πυρόσβεσης, με μονομελές πλήρωμα, το οποίο θα φέρει αντλητικό αυτόνομο σταθμό για συνδρομή σε πυρόσβεση και άντληση υδάτων, το οποίο θα πραγματοποιεί περιπολίες, σε 24ωρη καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, επί πέντε μήνες.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και η διάρκειά της θα είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της σύμβασης

Οι εγκαταστάσεις της Ε.Α.Σ., επιβάλλεται να καλύπτονται από υπηρεσίες πυρόσβεσης, δεδομένου του αυξημένου κινδύνου ανάφλεξης των πυρομαχικών και λοιπών εύφλεκτων υλικών που διαθέτει. Η παρούσα σύμβαση αφορά την επιλογή εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης με όχημα που διαθέτει αντλητικό αυτόνομο σταθμό για συνδρομή σε πυρόσβεση και άντληση υδάτων. Η πυροσβεστική επέμβαση στο ξεκίνημα μιας φωτιάς έχει κριθεί ως ιδιαιτέρως αποτελεσματική και ούτως, κρίνεται αναγκαίος ο περιμετρικός έλεγχος των ως άνω εγκαταστάσεων της ΕΑΣ επί 24ωρου βάσεως, προκειμένου να αποφευχθεί εξάπλωση τυχόν ανάφλεξης υλικών, με την άμεση παρέμβαση του πληρώματος του οχήματος.

Περιγραφή έργου

Οι υπηρεσίες πυρόσβεσης προσδιορίζονται στον έλεγχο περιφερειακά των εγκαταστάσεων  για αποφυγή και άμεση αντιμετώπιση εμπρησμών και λοιπών εστιών εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σημειωτέον είναι ότι σε περίπτωση ανάφλεξης υλικών, εύφλεκτων υλικών ή πυρομαχικών είναι αναγκαίο να λαμβάνει χώρα άμεση πυρόσβεση.

Οι παραπάνω έλεγχοι για εστίες πυρκαγιάς θα γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας της «ΕΑΣ» και τις συμπληρωματικές έγγραφες οδηγίες ασφάλειας που θα παρασχεθούν στον «Ανάδοχο» εφαρμοζομένων των διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας που έχει κυρωθεί με την Φ120/1/136775/Σ486/14-2-2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η επιτήρηση των εγκαταστάσεων συνίσταται στην άμεση πυρόσβεση της φωτιάς και στην παράλληλη ειδοποίηση του επόπτη Αρχιφύλακα βάρδιας ή του Προϊσταμένου Ασφάλειας της «ΕΑΣ».

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει να εκπληρώσει το παραπάνω έργο, διαθέτοντας το όχημα Patrol και το αναγκαίο μονομελές πλήρωμα αυτών.

Το προσωπικό του «Ανάδοχου» θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

α.         Υποχρεωτική εκπαίδευση.

β.         Να είναι έμπειρο προσωπικό ασφαλείας σε θέσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και να είναι άρτια καταρτισμένο, καθώς και να διαθέτει γνώσεις πυρόσβεσης.

γ.         Εφ’ όσον είναι υπόχρεος στρατιωτικής θητείας να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

δ.         Να είναι αρτιμελές.

ε.         Να έχει άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων – παροχής υπηρεσιών ασφάλειας {ν.2518/97 (ΦΕΚ 164/21-8-97)}, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με  το  ν. 3707/2008.

Επίσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του να είναι εφοδιασμένος με ειδικό δελτίο ταυτότητος και να φέρει το ειδικό διακριτικό σήμα, όπως ορίζει και το άρθρο 6 του ν. 2518/97, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το  ν. 3707/2008.

στ.   Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και εξοπλισμένος (εκτός οπλισμού) και ενδεδυμένος με ειδική πυρίμαχη στολή, η οποία θα παρέχεται από τον «Ανάδοχο».

Η «ΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη σωματική και ψυχική υγιεινή του προσωπικού του «Αναδόχου».

Στο προσωπικό του «Αναδόχου» θα υπάρξει πρόσθετη εκπαίδευση στους χώρους φύλαξης από την «ΕΑΣ».

Το προσωπικό του «Ανάδοχου» θα αμείβεται από αυτόν σύμφωνα με την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και θα ασφαλίζεται από τον «Ανάδοχο» στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ο οποίος «Ανάδοχος» θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή κάθε είδους αποζημίωσης στους εργαζομένους του.

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα έναντι των εις αυτόν εργαζομένων, υπαλλήλων, προστηθέντων, κ.λπ., τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει καταστάσεις με τα στοιχεία του προσωπικού, το οποίο θα ασχοληθεί με το έργο.  Ο «Ανάδοχος» δεν θα χρησιμοποιεί το ίδιο άτομο για υπηρεσία αν δεν έχουν παρέλθει 16 ώρες ανάπαυσης από το τέλος της προηγούμενης, ακόμα και αν αυτή γίνεται σε άλλη εταιρεία.

Μεταξύ αφενός της «ΕΑΣ» και αφετέρου του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο «Ανάδοχος» ουδεμία σχέση θα υφίσταται και μάλιστα σχέση εργασίας. Επομένως, εργοδότης του προσωπικού θεωρείται ο «Ανάδοχος», ο οποίος θα είναι και ο μόνος εκ του νόμου υπεύθυνος απέναντι του προσωπικού του για οποιασδήποτε φύσεως και αιτίας απαίτηση αυτού απορρέουσα από τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας.

Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά, ποινικά και διοικητικά προς κάθε αρχή και κάθε τρίτο, για οποιαδήποτε πλημμελή ή άλλη συμπεριφορά των προστηθέντων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Η «ΕΑΣ» δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο προσωπικό του «Αναδόχου» ή σε τρίτον κατά την εκτέλεση των έργου ή με αφορμή αυτό, όποιας φύσης κι αν είναι το ατύχημα.

Επίσης ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προξενηθεί κατά την εκτέλεση του έργου σε πράγματα που η «ΕΑΣ»  ή τρίτος είναι κύριος νομέας ή κάτοχος, σε περίπτωση που οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Αναδόχου» ή σε αμελή του συμπεριφορά.  Ο «Ανάδοχος» θα μεριμνά και θα ευθύνεται για τη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού του.

Η «ΕΑΣ» διατηρεί την αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση κατά την οποία με υπαιτιότητά του ο «Ανάδοχος» θα προξενήσει βλάβες, φθορές και καταστροφές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της, είτε τραυματισμό ή ατύχημα στο προσωπικό της, που θα οφείλεται σε αμέλεια ή παράλειψη του «Αναδόχου».

Κανένα επιπλέον έργο, έστω και εάν εκτελέσθηκε, θα αναγνωρίζεται και καμία αμοιβή ή αποζημίωση θα δικαιούται ο «Ανάδοχος» για αυτό, εκτός εάν την εκτέλεση αυτού την ζητήσει η «ΕΑΣ» σαν πρόσθετη εργασία.  Σε περίπτωση που η «ΕΑΣ» προβεί σε περιορισμό έργου γίνεται αντίστοιχη μείωση του συμβατικού τιμήματος.

Η «ΕΑΣ» θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει επιτόπια και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο δια των αρμοδίων οργάνων της το έργο της επιτήρησης – πυρόσβεσης των εγκαταστάσεων από το προσωπικό του «Ανάδοχου». Κατά τους ελέγχους θα συντάσσεται έγγραφη αναφορά του εντεταλμένου οργάνου της  για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων φύλαξης που έχουν συμφωνηθεί και σε περίπτωση παράλειψης θα υποβάλλεται αναφορά στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του εργοστασίου και στη Διεύθυνση Διοικητικών της «ΕΑΣ».

Η «ΕΑΣ» δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την αντικατάσταση από τον «Ανάδοχο» όλου ή μέρους του διατιθέμενου προσωπικού, μη υποχρεούμενη σε οποιαδήποτε αιτιολόγηση του αιτήματός της.  Ο δε «Ανάδοχος» δεν θα επιφέρει αλλαγή ατόμων από το διατιθέμενο προσωπικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της «ΕΑΣ».

Εκπρόσωπος του «Ανάδοχου» θα πρέπει να είναι διαθέσιμος καθ’ οιονδήποτε λογικό χρόνο προς διαβούλευση με τα εντεταλμένα προς τούτο όργανα της «ΕΑΣ», σχετικά με θέματα της επιτήρησης με σκοπό την άμεση πυρόσβεση εστιών φωτιάς των εγκαταστάσεών της.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη ή ελλιπής η παροχή των συμβατικών υπηρεσιών, ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος άμεσα να ενημερώσει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις των εργοστασίων και τη Διεύθυνση Διοικητικών της «ΕΑΣ» για το πρόβλημα και να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες της «ΕΑΣ», που εμπλέκονται, για την προστασία των εγκαταστάσεων κατά τον καλύτερο τρόπο.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης της επόμενης βάρδιας, ο «Ανάδοχος» θα έχει την ευθύνη να αντικαταστήσει το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των δύο (2) ωρών το φύλακα που απουσιάζει. Έως τότε η επιτήρηση θα γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο, ορθό και νόμιμο τρόπο κρίνει ο «Ανάδοχος» και εφόσον συμφωνεί σ’ αυτό η αρμόδια υπηρεσία της «ΕΑΣ», η οποία θα ενημερώνεται άμεσα για κάθε πρόβλημα.

Σε περίπτωση απεργίας ή επίσχεσης του προσωπικού του ή άλλης παρόμοιας κατάστασης, ο «Ανάδοχος» θα έχει την υποχρέωση να διαθέσει το προβλεπόμενο από το νόμο προσωπικό ασφαλείας.

Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στην «ΕΑΣ» τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει με την παρ. 11 του άρθρου 24 του ν.3996/2011 και της παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 22 του ν.4144/2013 ήτοι:

(1)        Την κατάσταση των εργαζομένων που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του έργου, θεωρημένη από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (Εργασίας) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

(2)        Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας/ανά εργαζόμενο.

(3)        Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (εάν υπάρξει αλλαγή).

(4)        Το ύψος του ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων και

(5)        Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν.

Ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της Ασφαλιστικής και Εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων και Πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών πυρόσβεσης  στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ανέρχεται στα 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Για τον προϋπολογισμό της συνολικής δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αμοιβές του προσωπικού που έχουν υπολογισθεί με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2018, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 4241/127/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 173/30.01.2019), το κόστος PATROL (μίσθωση οχημάτων, συντήρηση, ελαστικά – καύσιμα κ.λ.π.), το διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίμων, όλων των σχετικών άμεσων και έμμεσων δαπανών που αφορούν την πλήρη εκτέλεση του έργου, σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις, οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και το εργολαβικό κέρδος.

Η «ΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του αντικειμένου της φύλαξης έως και 25% σύμφωνα με τις ανάγκες φύλαξης των εγκαταστάσεων με την ανάλογη περικοπή τιμήματος.

Γ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιέχει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού, ώστε να τεκμηριώνεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του κάθε υποψηφίου:

α) Κατάσταση προσωπικού από αρμόδια αρχή ή κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (ένσημα, συμβάσεις, δελτία / τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.), καθώς και τις αντίστοιχες άδειες εργασίας προσωπικού φύλαξης, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει στο προσωπικό του, υπεύθυνο έργου με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών και ότι όλοι οι φύλακες που θα απασχοληθούν στην παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης, είναι ενταγμένοι στο ήδη υπάρχον προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη απασχόληση, είναι έμπειροι έχοντας τουλάχιστον συμπληρώσει 3 έτη απασχόλησης ως φύλακες σε αυτόν ή σε άλλον οικονομικό φορέα και ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει στο προσωπικό του κατ’ ελάχιστον 25 φύλακες με μόνιμη πλήρη απασχόληση, με τη σχετική άδεια εργασίας προσωπικού φύλαξης σε ισχύ.

β) Τα ακόλουθα Πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής τις Υπηρεσίες Ασφάλειας, τα οποία θα πρέπει ο προσφέρων να διαθέτει :

 • Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας). Να περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής και η λειτουργία Κέντρου Λήψεως Σημάτων εντός εγκατάστασης.
 • Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008, OHSAS 18001:2007 (Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία)
 • Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 (Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών)
 • Πιστοποιητικό ISO 39001:2012 (Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας)
 • Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης)
 • Βεβαίωση ISO 18788:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας)
 • Πιστοποιητικό ISO 22301:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας)
 • Βεβαίωση ISO 26000:2010 (Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης)
 • Πιστοποιητικό ISO 37001:2016 (Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς)

γ)  Βεβαίωση αυτοψίας του χώρου την οποία θα εκδώσει η αναθέτουσα αρχή μετά από την ημερομηνία επίσκεψης η οποία θα ορισθεί από αρμόδιο υπάλληλο.

δ)  Άδεια ραδιοδικτύου κατηγορίας Α, σε ισχύ εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ.

ε)  Βεβαίωση χρήσης υπηρεσιών TETRA.

στ) Ειδική Άδεια Λειτουργίας, σε ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3707/2008 (ΦΕΚ.209/Α/8.10.08).

ζ) Επιχειρησιακό Σχέδιο, για τον τρόπο με τον οποίο ο διαγωνιζόμενος σκοπεύει να προσεγγίσει την εκτέλεση του έργου πυρόσβεσης. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να επικεντρώνεται στην περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης για την επιτυχή εκτέλεσή του, καθώς και τους τρόπους και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.

η) Τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητου ( και όχι συνεργαζόμενου ) κέντρου λήψεως σημάτων και αναφορών εγκατεστημένου στη φυσική έδρα της επιχείρησης με την δυνατότητα :

 1. Εκτύπωσης μιας ημέρας εντός του τελευταίου τριμήνου σχετικά με τη λήψη πληροφοριών από τη θέση των οχημάτων και τις διαδρομές τους (στάσεις, χρόνος αναμονής, ταχύτητα κ.λ.π).
 2. Εικόνες εκτυπωμένες από video, ώστε να αποδεικνύεται η υπάρχουσα εμπειρία εγκατάστασης και λειτουργίας καταγραφικού με μετάδοση εικόνας του Patrol (Mobile DVR). Σχετικές λήψεις φωτογραφιών από τοποθετημένα συστήματα σε λειτουργία στα οποία να φαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία και ώρα.
 3. Εκτυπώσεις μίας ημέρας εντός του τελευταίου τριμήνου, του ιστορικού παρακολούθησης της θέσης (στίγμα γεωεντοπισμού) των φυλάκων.

θ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ Γενικής Αστικής Ευθύνης (λαθών και παραλείψεων), αθροιστικού ορίου τουλάχιστον 3.000.000,00€ με όριο ανά ζημία τα 2.000.000,00€.

Δ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον υποφάκελο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπολογίζεται αναλυτικά το κόστος της εργασίας και να απεικονίζεται με σαφήνεια ο υπολογισμός της δαπάνης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του ν.3863/2010 (Α΄ 115):

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία, όπου θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού των στοιχείων αυτής της τιμής. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Για την ορθή ανάλυση του εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων προτείνεται στους οικονομικούς φορείς να συμβουλευτούν την Απόφαση 6/2016 και κάθε άλλη σχετική Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, καλείσθε όπως προσφέρετε τη βέλτιστη οικονομική σας πρόταση.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε, όπως αποστείλετε την προσφορά σας στην Διεύθυνση Προμηθειών σε κλειστό φάκελο υπόψη κου.Σ.Μπουρνάζου.

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: 23/01/2021 και ώρα 18:00.

Περιεχόμενο προσφοράς:

Η προσφορά σας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και να αναφέρει:

Α) Τιμή

Β) Χρόνο παράδοσης

Γ) Τρόπο πληρωμής

 

Επιθυμητός Χρόνος Παράδοσης

Άμεσα.

Τόπος Παράδοσης

Στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ, που βρίσκονται επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, στον Υμηττό Αττικής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος