Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 102 του Ν. 3978/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε ανάδοχο, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο PDF κάτω.