ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕΧ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο, την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕΧ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.