Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 103 του Ν. 3978/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ανάδοχο, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α’ ΥΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ» για την κάλυψη αναγκών του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού (Σ.Ε.Υ) της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., με κριτήριο ανάθεσης τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στο επισυναπτόμενο αρχείο.