ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο, την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΑΒΕΕ», με κριτήριο ανάθεσης τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στο επισυναπτόμενο αρχείο.