ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ διαθέτει προς μίσθωση ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Μπερμπάντι» Μαρτίνου, της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων, του Δήμου Λοκρών, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το προς μίσθωση ακίνητο αποτελεί οικόπεδο εμβαδού 605.716 τ.μ.

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη «προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης,

β) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και

γ) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

Την προσφορά θα πρέπει να συνοδεύουν:

α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

β) Αναλυτική αναφορά δεδομένων των αρχείων της Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. και

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται η προτεινόμενη χρήση του ακινήτου.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα καταθέσουν έγκαιρα την προσφορά τους.

Δ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 11/2/2021 και ώρα 15.00’ στην έδρα της ΕΑΣ ΑΒΕΕ (Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός Αττικής, ΤΚ: 17237) και η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί δημόσια την 12/2/2021 και ώρα 09.00’. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα συνταχθεί πρακτικό στο οποίο θα καταγραφούν οι πλειοδότες και οι τιμές που προσφέρουν ώστε να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΣ ΑΒΕΕ, η οποία διατηρεί πλήρως και απεριορίστως το δικαίωμα να απορρίψει κατά την ελεύθερη κρίση της κάθε προσφορά και να κηρύξει άγονη την διαδικασία.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 210 9799913