ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τίτλος Αντικειμένου

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α):

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

Φορέας Χρηματοδότησης

Η αναθέτουσα αρχή. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Τίτλος Παροχής Υπηρεσιών

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι το συγκροτήματα εργοστασίων Λαυρίου (Θέση Άνω Όρια Λαυρίου, Λαύριο Αττικής Τ.Κ. 19500).

Είδος σύμβασης

CPV: 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων)

Είδος Διαδικασίας Αμυντική Βιομηχανία
Είδος διαδικασίας Απευθείας Ανάθεση
Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% Αξίας Φ.Π.Α. 3.600,00€

Χρόνος Υλοποίησης

Τρεις (3) Μήνες

Διάρκεια Σύμβασης Τρεις (3) Μήνες
Καταλητική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

17/05/2021 και ώρα 14:00

Τρόπος Κατάθεσης Προσφορών:

Έγχαρτη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο να αναγράφεται ο Αριθμ. Πρωτ. της πρόσκλησης και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, η κατάθεση γίνεται στην έδρα της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στην οδό Ηλιουπόλεως 111 Υμηττός – Αθήνα με Τ.Κ. 172 37.

Η εταιρεία ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε Ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συλλογή, Απομάκρυνση και Διαχείριση Στερεών και μη Επικίνδυνων Απορριμμάτων – Αποβλήτων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ηλιουπόλεως 111

Πόλη

Υμηττός – Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

172 37

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

+30 210 9799443

Φαξ

+30 210 9718932

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

apapadimitriou@eas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Παπαδημητρίου Αλέξανδρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας

+30 210 97 99 443

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικών χαρακτηριστικών

Αξιώτης Παναγιώτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας

+30 22920 63152

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.eas.gr