ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΗΣ ΕΑΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο την ετήσια ασφάλιση οχημάτων (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. και μηχανημάτων έργου) της ΕΑΣ ΑΒΕΕ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

*Αφορά επαναπροκήρυξη μετά την ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ)  της ΕΑΣ ΑΒΕΕ με  ΕΞΕ 186 – 18/01/2023.