ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK UP)

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών ετήσιου προληπτικού ιατρικού ελέγχου (check up) των εργαζομένων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω.