Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη ∆ιαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών ετήσιου προληπτικού ιατρικού ελέγχου (check up) των εργαζομένων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.