Διακήρυξη Αρ. 08/ΚΔ/2021 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Εκτελωνιστή σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος

Διαβάστε στο επισυναπτόμενο αρχείο την πλήρη Διακήρυξη.