ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ Α.B.E.Ε.

Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού την εκποίηση είκοσι εννέα (29) οχημάτων-μηχανημάτων, με κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στο επισυναπτόμενο αρχείο.