ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/ΚΔ/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας ΕΞΕ 3435 – 20/12/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 12/ΚΔ/2021) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Παροχή Υπηρεσιών Εκτελωνιστή σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και με τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.