ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 03/ΚΔ/2022)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, κάτω των ορίων, με έναν ανάδοχο και αντικείμενο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΧΙΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ».

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α): ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Στοιχεία Α.Α.:

Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, Αθήνα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.eas.gr

Είδος / αναθέτουσας Αρχής:

Ν.Π.Ι.Δ.

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.:

Αμυντική Βιομηχανία

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τις διατάξεις του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α ́ 36/9.3.2021) και ισχύει, και συμπληρωματικά κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α ́ 36/9.3.2021) και ισχύει.

Αντικείμενο Σύμβασης

Η Μεταφορά Τροχιοδεικτικών Μιγμάτων

Κωδικός CPV

60600000-4 – Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
60100000-9 – Υπηρεσίες οδικών μεταφορών

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

150.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

και

186.000,00€ με Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής / κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής από τους προσφέροντες είναι η 02/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς από την ΕΑΣ ΑΒΕΕ προς τους προεπιλεγέντες.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.eas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μπουρνάζος Σπυρίδων

procurement_dpt@eas.gr

Τηλέφωνο 210 979 9353

Αρ. Πρ. της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού

03/ΚΔ/2022

Γλώσσα υποβολής προσφορών

Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο