ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 26/ΚΔ/2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για εκποίηση σκάρτων μετάλλων (scrap), τα οποία βρίσκονται στις  εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίου Αιγίου της ΕΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΑΙΓΙΟ Τ.Κ 25100).

Υποβολή προσφορών μέχρι την 29/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799369, fax 210 9718932,) κατά τις ώρες  8:00 πμ. – 15:00 μμ.

Επίσης η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού αναρτάται συνημμένη στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ», με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail,). Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τους όρους την Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ».

Για την κατάθεση των προσφορών οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίου Aιγίου ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΑΙΓΙΟ Τ.Κ 25100, όπου ευρίσκονται τα προς εκποίηση υλικά, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδια κα Πολίτου Φωτεινή τηλ. 26910 69330.

 

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369

Φαξ : 210 – 9718932