ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

Δια της παρούσης η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία συνάντησης 17/05/2017 ημέρα Τετάρτη στην υπ’ αριθμ. 621/8.5.2017 Πρόσκλησή της, ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ και ορίζεται ως νέα η 18/05/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.