ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

Δια της παρούσης η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής προσφορών στον υπ’ αριθμ. 32/ΚΔ/2017 Διεθνή Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, παρατείνεται έως την 18η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.