ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 27/ΚΔ/2016

Η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την κατασκευή και προμήθεια:

10.000 τεμαχίων καλύκων, σύμφωνα με το σχέδιο C45-220000.01/ξ/09.04.2009
10.000 τεμαχίων καπακίων θαλάμου υψηλής πίεσης, σύμφωνα με το σχέδιο C45-210000.02/10.09.2015
– Τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή των παραπάνω απαρτίων και των δειγμάτων θα διατεθούν από την ΕΑΣ.

– Τα δείγματα θα πρέπει να παραδοθούν για αξιολόγηση το αργότερο με την κατάθεση του φακέλλου της προσφοράς.

– Η απαιτούμενη α΄ ύλη θα χορηγηθεί άμεσα μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Προϋπολογιστική Δαπάνη : € 40.000+ ΦΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 30/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού καθώς και τα σχετικά σχέδια αυτού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 97999369 – fax 210 9718932) κατά τις ώρες 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Επίσης η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού αναρτάται συνημμένη στο παρόν φυλλάδιο.

Σε περίπτωση που το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού παραληφθεί μέσω Courier που θα είναι με χρέωση των διαγωνιζομένων, η «ΕΑΣ» δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ» με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι παραλάβουν την Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών (Fax. 210 9718932).