ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 27/ΚΔ/2016

Δια της παρούσης η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης αυτών στο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 27/ΚΔ/2016, ο οποίος αφορά στην κατασκευή και προμήθεια:

  • 10.000 τεμαχίων καλύκων, σύμφωνα με το σχέδιο C45-220000.01/ξ/09.04.2009
  • 10.000 τεμαχίων καπακίων θαλάμου υψηλής πίεσης, σύμφωνα με το σχέδιο C45-210000.02/10.09.2015,

με ημερομηνία διεξαγωγής την 30/09/2016,  ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ και ορίζεται ως νέα η 31/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι όροι του διαγωνισμού.