ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 22/ΚΔ/2016

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 15/09/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 Μειοδοτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ετησίου ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων που ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού (Ανδρέα Λεντάκη 2), του Κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης (Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1-Υμηττός) και του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαυρίου (Άνω Όρια Λαυρίου στο Λαύριο Αττικής), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο στο διαγωνισμό Παράρτημα Α΄.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 97999369 – fax 210 9718932) κατά τις ώρες  8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Επίσης η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του διαγωνισμού αναρτάται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Σε περίπτωση που το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού παραληφθεί μέσω Courier που θα είναι με χρέωση των διαγωνιζομένων, η «ΕΑΣ»δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ»με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι παραλάβουν την Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών (Fax. 210 9718932).

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Αρμόδιος  :  Σπυρόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο:  210 – 9799369

Φαξ         :  210 – 9718932