ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 08/ΚΔ/2017

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Αντικατάσταση του υπάρχοντος Γενικού Πίνακα Μέσης 20.000Volt του Κεντρικού Υποσταθμού στο εργοστάσιο Υμηττού της ΕΑΣ.
Προϋπολογιστική Δαπάνη :  10.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Υποβολή προσφορών μέχρι την 09/03/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, κος Σπυρόπουλος Δημήτριος τηλ. 210 9799369, fax 210 9718932) e-mail : dspiropoulos@eas.gr.

Επίσης η Πρόσκληση Κατάθεσης Προφοράς του διαγωνισμού αναρτάται συνημμένη στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν την Πρόσκληση Κατάθεσης Προφοράς του διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ.210 9799369, Fax. 2109718932 e-mail: dspiropoulos@eas.gr

Σε περίπτωση που το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού παραληφθεί μέσω Courier που θα είναι με χρέωση των διαγωνιζομένων, η «ΕΑΣ» δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369

Φαξ : 210 – 9718932

Εmail : dspiropoulos@eas.gr