Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ προκηρύσσει κατά τις διατάξεις του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) και ισχύει, και συμπληρωματικά κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) και ισχύει, διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, με έναν ανάδοχο και αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΒΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.»

Εκτιμώμενη αξία: 395.910,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 490.928,40€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να λάβουν γνώση του κειμένου της διακήρυξης, υποχρεούνται να μεταβούν αυτοπροσώπως στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης των ΕΑΣ ΑΒΕΕ, Ηλιουπόλεως 111 στον Υμηττό Αττικής, 3ος όροφος, γραφείο 306, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Γραμματεία Προμηθειών στο τηλέφωνο 210 9799354.

Για να λάβουν σε αντίτυπο το κείμενο της διακήρυξης, υποχρεωτικά εκδίδουν υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Το κείμενο της υπ’ αριθμ. 14/ΚΔ/2023 διακήρυξης το οποίο περιήλθε σε γνώση μου και του οποίου έλαβα ακριβές αντίτυπο, περιέχει απόρρητες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την εθνική άμυνα και δεσμεύομαι να μην τις γνωστοποιήσω, κοινοποιήσω ή με οποιονδήποτε τρόπο διανείμω σε τρίτους.»