Η εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε ανάδοχο την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» για την κάλυψη αναγκών του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαυρίου (Σ.Ε.Λ) της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο άνευ Φ.Π.Α.), βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο.