ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕ 1776- 15/07/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ ΑΒΕΕ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΩΝ

Α. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 85 Ν. 4685/2020 και 52 Ν. 4819/2021 ισχύουν τα εξής:

Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ`ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.

Συνεπώς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον αποδεικτικό εγγραφής και καταχώρισης στο μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο να είναι σύμφωνο με τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

2. Εφόσον προκύπτει νομοθετική υποχρέωση των υποψηφίων θα πρέπει αυτοί να προσκομίσουν έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι συμβεβλημένοι με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων.

Β. Κατόπιν των ανωτέρω παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την 9η Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, και καλούνται οι προσφέροντες όπως παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή.

Για τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ