ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘ. 10/ΚΔ/2021

Στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού πώλησης ακινήτου αριθ. 10/ΚΔ/2021, που βρίσκεται στη θέση «Μπερμπάτι» του Δήμου Οπουντίων Φθιώτιδος πρώην περιφέρειας Μαρτίνου Λοκρίδος και ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος και αναρτήθηκε στο site της εταιρείας μας την 01/11/2021 με ΕΞΕ 2994 – 01/11/2021, διευκρινίζουμε ότι η παράγραφος 4.3 τροποποιείται ως εξής:

4.3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να καταρτίσει την προσφορά του σε ένα πρωτότυπο, υπογεγραμμένο σε κάθε φύλλο από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και να την υποβάλλει εντός του σφραγισμένου κυρίως φακέλου στον οποίο θα τοποθετηθούν δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις:

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Για τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ