ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Υπηρεσίες παροχής υποστήριξης με διάθεση εξειδικευμένων βιομηχανικών εργατών για την υλοποίηση βιομηχανικών προγραμμάτων παραγωγής από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ»

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η ατομική μου επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στους ειδικούς Πίνακες ΥΕΘΑ με αριθμό μητρώου 1386 Φ589.6/233/539494-17.07.2017 για ανάληψη έργων «ΝΑΤΟ-ΟΧΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΑ». Μας καλύπτει αυτό το έγγραφο όσο αναφορά το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Εγκατάστασης ΕΚΒΑ που ζητάτε στη Διακήρυξη ή πρέπει να κινήσουμε διαδικασίες έκδοσής του; Το εν λόγω ΕΚΒΑ απαιτείται και για την Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή καλυπτόμαστε από ένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 10.2 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ. 21 της Πρόσκλησης) : «Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) …..Β) ….κ α ι Γ) διαθέτουν:

i) στην περίπτωση ημεδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεως εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατηρούν σε ισχύ έως και τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας. Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου υπέχει και μέλος ένωσης οικονομικών φορέων καθώς επίσης και ο/οι υπεργολάβοι, τους οποίους ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει/ουν τμήμα της σύμβασης, εφόσον του/ς ανατεθεί».

Επίσης στο άρθρο 18.2 (δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που υποχρεούνται οι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν στην Α ́ Φάση του διαγωνισμού μαζί με την αίτηση συμμετοχής) παρ. 1.2.1.4 (σελίδα 33 της Πρόσκλησης) ορίζεται: «Εφόσον πρόκειται για ημεδαπό οικονομικό φορέα, Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεως εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.), βαθμού ασφαλείας «NATO SECURITY SECRET». Στην περίπτωση αλλοδαπού οικονομικού φορέα απαιτείται ισότιμο πιστοποιητικό εκδοθέν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα ασφαλείας της χώρας του και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η έδρα του βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Κράτος, το οποίο έχει συνάψει Συμφωνία Ασφαλείας (Security Agreement) με την Ελλάδα. Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου υπέχει και κάθε μέλος ένωσης οικονομικών φορέων καθώς επίσης και ο/οι υπεργολάβοι, τους οποίους ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει/ουν τμήμα της σύμβασης, εφόσον του/ς ανατεθεί.»

————————————————

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Ατομική μου επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και η Ετερόρρυθμη Εταιρεία μου στο ΓΕΜΗ. Καλυπτόμαστε όσο αναφορά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (Άρθρο 15, σελ.27);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως ρητά ορίζεται στην παρ.3.Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 18.2 (δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που υποχρεούνται οι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν στην Α ́ Φάση του διαγωνισμού μαζί με την αίτηση συμμετοχής/ σελίδα 36 της Πρόσκλησης) : « Οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο απαιτείται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, μέχρι την αντικατάσταση του από το Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα».

———————————————-
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 & ISO 22301: 2012 απαιτούνται και

για τις 2 εταιρείες της Κοινοπραξίας ή αρκεί να τα διαθέτει ο ένας από τους Κοινοπρακτούντες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας απαιτείται να τα διαθέτει κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας όπως ρητά αναφέρεται στην Πρόσκληση άρ.18.4 «Λόγω της σημασίας των παρεχόμενων

ΕΞΕ 1111 – 20/04/2021

υπηρεσιών, της επαφής με διαβαθμισμένες πληροφορίες καθώς επίσης και λόγω του απαιτούμενου υψηλού επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων δεδομένης της φύσης της βιομηχανικής απασχόλησης»

——————————————————

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το πόσο της Σύμβασης των 15.990.000,00 € χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης θεωρούμε ότι αφορά ένα έτος, και όχι τρία ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για Συμφωνία – πλαίσιο και όχι για σύμβαση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Πρόσκληση, η οποία θα εκτελεστεί με τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής (βλέπε ενδεικτικά: άρθρο 3.2 σελίδα 7 της Πρόσκλησης «Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η σύναψη μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου συμφωνίας – πλαίσιο, η οποία θα υλοποιηθεί με την ανάθεση στον ανάδοχο επί μέρους συμβάσεων (εκτελεστικές συμβάσεις)».

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3.15 (σελίδα 9 της Πρόσκλησης) «Α. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 15.990.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (19.827.600,00 € με ΦΠΑ). Η παραπάνω αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να ανατεθούν μέσω της συμφωνίας – πλαίσιο μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης . (εξυπακούεται ότι η παραπάνω καλύπτει τα τρία έτη διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο)

Β. Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί να υπογράψει ο οικονομικός φορέας στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή (εκτελεστικές συμβάσεις) θα ορίζεται ρητώς, είτε στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση διαβούλευσης προς τον οικονομικό φορέα που έχει υπογράψει την συμφωνία-πλαίσιο, για την συμπλήρωση της αρχικής προσφοράς του.»

Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την κάλυψη των παραγωγικών αναγκών της εταιρείας μας και για την έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων προς τις Ένοπλες Δυνάμεις δε θα υπάρξει οποιαδήποτε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής είναι η 27/04/2021.