ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/ΚΔ/2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα τιμή, για την εκποίηση:

220 τόνων άχρηστων μετάλλων του Εργοστασίου Μάνδρας, προϋπολογισμού 35.200 ευρώ.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 24/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του τεύχους των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 306, κα Λυμπεροπούλου Αφροδίτη τηλ. 210 9799353,  fax 210 9718932) e-mail : alimperopoulou@eas.gr, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr) .

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν την παρούσα Διακήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ. 210 9799352, Fax. 2109718932 e-mail: alimperopoulou@eas.gr.