Διακήρυξη υπ ́ αρίθμ. 11/ΚΔ/2022 Παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ στη Μάνδρα, στο Λαύριο, στο Αίγιο, στα Δερβενοχώρια, στις πρώην εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Εργοστασίων Ελευσίνας και στον Υμηττό, με τεχνικά μέσα.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997180750
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111
Πόλη: ΥΜΗΤΤΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 172 37
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2109799353
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): smpournazos@eas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπυρίδων Μπουρνάζος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.eas.gr

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω.