Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 08/ΚΔ/2023 Ανοικτού Ηλεκτρονικού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Παροχή Υπηρεσιών Οδικής Μεταφοράς Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω.