ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 339/ΣΕΑ

Η “ΕΑΣ ΑΒΕΕ”, Συγκρότημα Εργοστασίων Αιγίου προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μεταφορέα που θα αναλάβει την μεταφορά του προσωπικού του εργοστασίου Αιγίου.

Υποβολή προσφορών μέχρι  την 24/03/2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00    

Tεύχη των όρων του διαγωνισμού θα διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών ΕΑΣ, Συγκρότημα Αιγίου, Γέφυρα Μεγανίτη, αρμόδιος κος Τριανταφυλλόπουλος Σταύρος, τηλ. 26910-69418,  fax 26910-28995, e-mailstriantafilopoulos@eas.grκαθώς επίσης αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το Διαγωνισμό να ενημερώνουν το Τμήμα Προμηθειών ΕΑΣ, Συγκρότημα Αιγίου Προμηθειών, με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι θα παραλάβουν το Διαγωνισμό από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στο fax 26910-28995 ή   e-mailstriantafilopoulos@eas.gr