ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/ΚΔ/2017

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (€ 239.352,53).

Χάριν συντομίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού θα αναφέρεται ως «ΕΑΣ».

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ» Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος),με καταληκτική ημερομηνία την 03 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της διακήρυξης του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 111, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799353, fax 210 9718932,) κατά τις ώρες 8:00 πμ. – 15:00 μμ., καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr).