ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 07/ΚΔ/2021 – Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή προμήθειας και εγκατάστασης πληροφοριακού εξοπλισμού (HARDWARE KAI SOFTWARE) και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, στον Υμηττό Αττικής.

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α): ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Στοιχεία Α.Α.: Ηλιουπόλεως 111

172 37 Υμηττός – Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr
Κωδικός CPV

48900000-7 – Διάφορα πακέτα

λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

72200000-7 – Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών

32420000-3 – Εξοπλισμός δικτύου

Τηλέφωνο

2109799443

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

apapadimitriou@eas.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικών χαρακτηριστικών

Ανδρέας Μουντράκης
Τηλ.: 2109799430
e-mail: amountrakis@eas.gr