Διακήρυξη Αρ. 11/ΚΔ/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Επόπτη) στο Έργο Απορρύπανσης – Εξυγίανσης από Υπολείμματα Εκρηκτικών Υλών και Πυρομαχικών σε πρώην εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα για πέντε (5) έτη ή έως την οριστική παραλαβή της σύμβασης της Απορρύπανσης – Εξυγίανσης.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω.