Διακήρυξη Αρ. 09/ΚΔ/2022 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την Παροχή Υπηρεσιών Απορρύπανσης-Εξυγίανσης από Υπολείμματα Εκρηκτικών Υλών και Πυρομαχικών σε πρώην εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ στην Ελευσίνα

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997180750
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111
Πόλη: ΥΜΗΤΤΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 172 37
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS: GR303
Τηλέφωνο: 2109799353
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): smpournazos@eas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπυρίδων Μπουρνάζος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.eas.gr

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω.