ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/ΚΔ/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΧΙΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ»

Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ κατά τις διατάξεις του ν.3978/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α ́ 36/9.3.2021) και ισχύει, και συμπληρωματικά κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α ́ 36/9.3.2021) και ισχύει, καθώς και της παρούσας. διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, κάτω των ορίων, με έναν ανάδοχο και αντικείμενο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΧΙΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ»

Κατηγορία 9 και 5 αντίστοιχα του Παραρτήματος Ι του ν.3978/2011 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα», «Υπηρεσίες οδικών μεταφορών»

CPV 60600000-4 – Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
60100000-9 – Υπηρεσίες οδικών μεταφορών

Εκτιμώμενη αξία 150.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 186.000,00€ με Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο.

Για τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ