Διακήρυξη Αρ. 01/ΚΔ/2022 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.