ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 02/ΚΔ/2021)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  προκηρύσσει  κατά τις διατάξεις του ν. 3978/11 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021), κλειστό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο για το έργο: «Υπηρεσίες παροχής υποστήριξης με διάθεση εξειδικευμένων βιομηχανικών εργατών για την υλοποίηση βιομηχανικών προγραμμάτων παραγωγής από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» σύμφωνα με τα Παραρτήματα και με τους όρους που περιγράφονται στην Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α): ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Στοιχεία Α.Α.: Ηλιουπόλεως 111

172 37 Υμηττός – Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr
Κωδικός CPV Κατηγορία 24 του Παραρτήματος II του ν. 3978/11: «Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού (εκτός των συμβάσεων εργασίας)»

CPV 79623000-7: υπηρεσίες διάθεσης εμπορικών και βιομηχανικών εργατών

Τηλέφωνο 210 9799353
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  hdsprocurement_dpt@eas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Μπουρνάζος Σπύρος
Α.Δ.Α. Ω3Ξ746ΨΧΗΘ-ΠΚΩ

Επικοινωνία

α) Τα έγγραφα της παρούσας (Α΄ Φάσης του διαγωνισμού) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής οδός Ηλιουπόλεως αρ. 111, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ 17237, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

β) Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής στην παραπάνω διεύθυνση.

Στοιχεία Διαδικασίας

Ο παρών διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 39 του ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021), για τη σύναψη Συμφωνίας – πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 43 – 46 του παραπάνω νόμου με έναν ανάδοχο σε δυο φάσεις:

Α΄ Φάση: Προεπιλογή – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής

Β΄ Φάση: Ανάθεση – πρόσκληση υποβολής προσφορών

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Α΄ Φάση της Προεπιλογής. Κατά τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού θα συμμετάσχουν, κατόπιν πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής προς υποβολή προσφοράς, μόνο οι οικονομικοί φορείς που θα προεπιλεγούν βάσει της διαδικασίας του παρόντος σταδίου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν για συμμετοχή στη Β΄ Φάση της διαδικασίας (υποβολή προσφορών και λοιπών στοιχείων) ανέρχεται σε τρείς. Μετά τη διαδικασία ελέγχου κάλυψης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια υπερβαίνει τους τρείς οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ύστερα από συγκριτική βαθμολόγηση, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 21 της παρούσας προκειμένου να προκύψουν οι τρείς που θα κληθούν για τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής είναι μικρότερος από τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν.3879/11.

Χρηματοδότηση της συμφωνίας – πλαίσιο

Η παρούσα συμφωνία – πλαίσιο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της αναθέτουσας αρχής, ο προϋπολογισμός για το πρώτο έτος βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021 και για τα επόμενα έτη θα εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση  στον προϋπολογισμό ων οικονομικών ετών 2022 – 2023. Σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό σχέδιο  2020 -2024 και θα εγγραφεί επίσης στο ΜΠΔΣ 2021 -2025.

Εκτιμώμενη αξία 15.990.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (19.827.600,00 € με ΦΠΑ) με επί πλέον δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 30% της παραπάνω αξίας (χωρίς ΦΠΑ).

Συνολική εκτιμώμενη αξία περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 20.787.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (25.775.880,00 € με ΦΠΑ).

Διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής στις οποίες περιλαμβάνονται οι προσφορές ποιοτικής επιλογής (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) είναι η 27/4/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ήτοι 32 ημέρες μετά την αποστολή προς δημοσίευση στην ΕΕΕΕ.

Η υποβολή των παραπάνω γίνεται με ταχυδρομική αποστολή ή με κατάθεση στα γραφεία της αναθέτουσας αρχή (οδός Ηλιουπόλεως αριθμός 111, Αθήνα, ΤΚ 17237, όροφος 1ος, γραφείο 101). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η αίτηση πρέπει να φθάσει στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα άλλως ο φάκελος δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον αποστολέα. Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην παρούσα διαδικασία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι ψηφιακή από την ηλεκτρονική πύλη www.gov.gr  άλλως πρέπει να φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Φάκελος ο οποίος υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην αναθέτουσα αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Η αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής και των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) γίνεται δημόσια και θα διενεργηθεί την 27/4/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της αίτησης και των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής θα ανακοινωθούν από την αναθέτουσα αρχή με απόφαση αποφαινόμενου οργάνου και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύνολο των υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής και φάκελο δικαιολογητικών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική