Η “ΕΑΣ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 09/07/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 Μειοδοτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια:

  • 21 τεμάχια Πομποδέκτες με GPS
  • 21 τεμάχια Μπαταρίες για τους παραπάνω πομποδέκτες
  • 3 τεμάχια Φορτιστές για τις Μπαταρίες

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στο διαγωνισμό Παράρτημα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305),  κατά τις ώρες  8:00 πμ – 15:00 μμ καθώς αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Όσοι παραλάβουν το τεύχος των όρων του διαγωνισμού από το site της EΑΣ  υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών  fax 210 9718932.

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού

Αρμόδιος         :  Σπυρόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο      :  210 – 9799369, 351, 352

Φαξ                              :  210 – 9718932