ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 14/ΚΔ/2016/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Δια της παρούσης η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” γνωστοποιεί ότι :

α) Η αναφερόμενη ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης αυτών στον μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 14/ΚΔ/2016, ο οποίος αφορά στην πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων της ΕΑΣ, με ημερομηνία διεξαγωγής την 20/09/2016,  ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ και ορίζεται ως νέα η 28/09/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

β) Τροποποιούνται  τα άρθρα 2,3,4,5  και 7 του διαγωνισμού.

γ) Τα συνημμένα στο διαγωνισμό Παραρτήματα Α΄ και Β΄  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ από τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α1 και Β1

δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι όροι του διαγωνισμού.

Οι σχετικές ανωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων καθώς και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1 και Β1 αναρτώνται συνημμένα στην παρούσα