ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Νο 07/ΚΔ/2015

 

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου «Διενέργεια Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου (Checkup)» για το προσωπικό της σε Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο.

Υποβολή προσφορών μέχρι  την 05/03/2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο των όρων του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799369, – fax 210 9718932,) κατά τις ώρες  8.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.

Επίσης οι όροι του διαγωνισμού αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού

Αρμόδιος  :  Σπυρόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο:  210 – 9799369, 351, 352

Φαξ         :  210 – 9718932

Σπυρίδων Μπουρνάζος

Υποδιευθυντής Προμηθειών