ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 01/ΚΔ/2015

Η “ΕΑΣ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 20/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεών της (Υμηττού, Λαυρίου, Μάνδρας, Ελευσίνας και Αιγίου) για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Προϋπολογισμός για ένα έτος 155.000,00€+ΦΠΑ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του τεύχους των όρων του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305,  τηλ. 210 9799369, 210 97999351, fax 210 9718932) κατά τις ώρες  8.00 π.μ. – 15.00 μ.μ., καθώς αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν αντίγραφο του τεύχους των όρων του Διαγωνισμού, να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών, με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι θα το παραλάβουν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών (Fax. 210 9718932).

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369, 351, 352 Φαξ : 210 – 9718932