ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 08/ΚΔ/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων
της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ»

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων για παροχή διευκρινίσεων, οι οποίες αφορούν στη Διακήρυξη Νο 08/ΚΔ/2019, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Στο άρθρο 2.4.1. (Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών)
Στο ανωτέρω άρθρο αναφέρεται με σαφήνεια ότι οι προσφορές μπορούν να
υποβληθούν και για μέρος των ζητούμενων ειδών της μιας ή και των δύο
ομάδων.

β) Όσον αφορά στην υποχρεωτική προσκόμιση δειγμάτων για κάθε είδος τα νούμερα
μπορούν να είναι τυχαία.

γ) Άρθρο 2.4.5
Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά είδος και αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως
συμπληρώνεται δε ανά ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ/ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ.

δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
/ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Σακκάκι 57 Εξ αυτών μόνο τα 5 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
Παντελόνια 56 Εξ αυτών μόνο τα 5 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
Πουκάμισα 56 Εξ αυτών μόνο τα 5 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ