ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 08/ΚΔ/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων
της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ»

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων, οι οποίες αφορούν στη Διακήρυξη Νο 08/ΚΔ/2019, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει πρωτίστως βάσει δειγμάτων (άρθρο 2.4.1), ακόμα και για προσφορές που σε αυτές δεν γίνεται αναφορά στο ΑΝ των υποδημάτων, εφόσον και εάν αυτό δεν ισχύει πλέον.