ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 443/21-03-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους, προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την «Προμήθεια Χαρτονιών Εμπορίου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των 13.064,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 10.536).

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Πρόσκλησης

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

στη διεύθυνση (URL): http:// www.eas.gr

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.

Κατάθεση – Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στο Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, στην οδό Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός, 1ος όροφος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/04/2018 και ώρα 11:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς

Κατάθεση δείγματος

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δείγματα των προσφερόμενων χαρτονιών. Τα δείγματα κατατίθενται, μαζί με τον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, στην Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε κατηγορία χαρτονιού, μαζί με την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπυρόπουλο Δημήτριο, Τηλέφωνο : 210 9799369 Φαξ : 210 9718932 e-mail : dspiropoulos@eas.gr